Riktlinjer

Riktlinjer beslutade 1999-05-18

Ändrade 2002-06-20

Ändrade 2004-12-06

Ändrade 2007-07-04

Ändrade 2008-12-08

Bakgrund och syfte

Ännu, 1999, är det en sällsynt företeelse att vara tekniker/ingenjör och kvinna i byggbranschen. Samarbete med kvinnor i liknande arbetssituation är därför ganska sällsynt. Även om fler och fler kvinnor söker sig till bygg- och anläggningsbranschen, finns det fortfarande många arbetsplatser utan eller med endast ett fåtal kvinnliga medarbetare.

Av denna anledning har ett nätverk för kvinnor aktiva i bygg- och anläggningsbranschen startats i Halmstad. Nätverkets syfte är att stärka kontakten mellan kvinnor och ge medlemmarna ett nätverk att söka kunskap, stöd och rådgivning inom. Vidare skall nätverket underlätta informationsspridningen så att medlemmarna kan dra nytta av varandra och därmed ligga steget före när det gäller kunskap om ny teknik, aktuella projekt, förändringar i regionen och liknande.

Organisation

 • Ansvaret för drivandet av nätverket och anordnande av träffar är fördelat på samtliga medlemmar. Styrelse eller liknande skall alltså inte utses.
 • Minst 50 % av medlemmarna måste vara närvarande för att en träff skall vara beslutsmässig.
 • Matrikel med aktuell medlemsinformation skall finnas på nätverkets hemsida. I matrikel skall gå att utläsa respektive medlems arbetsuppgifter och spetskunskaper. Ändringar skall anmälas till matrikelansvarig.
 • Fyra medlemmar åt gången har ansvaret för arrangerandet av en träff.
 • Arrangörerna har hela ansvaret för träffen dvs ämne, lokal, inbjudan, ekonomi, sammanfattning mm.
 • Vid kvällsträffar skall stående agenda följas.
 • Varje kvällsträff skall skriftligen sammanfattas för distribution till samtliga medlemmar.
 • Eventuell kostnad för en träff tas ut av deltagarna på plats.

Kriterier för medlemskap

 • Kvinna
 • Aktiv inom bygg- och anläggningsbranschen
 • Bosatt i Halmstad med omnejd

Antagning av medlem

 • Den sökande skickar per e-post en kort presentation till matrikelansvarig.
 • Presentationen vidarebefordras till alla medlemmar.
 • De som vill rösta emot att sökanden antas meddelar matrikelansvarig. Inget svar räknas som ja. 2/3 majoritet gäller.

Aktiviteter

 • Kvällsträffar med tema/aktivitet anordnas i januari, april och oktober. Del av januariträffen skall ägnas åt planering och diskussion. Den delen håller matrikelansvarig i.
 • Lunchträffar sker första helgfria tisdagen i varje månad (dock inte januari, juli och augusti). Kl 12,00 på restaurang som anges på hemsidan. Inbjudan skickas inte.
 • Inbjudan till kvällsträff skall skickas ut minst fyra veckor innan.
 • Medlemmar skall meddela arrangörerna både om de kommer eller inte.
 • Anmälan till en träff är bindande.
 • En idébank med förslag på aktiviteter skall finnas. Förslag lämnas till idébanksansvarig.
 • Träffar skall i huvudsak förläggas på veckodagar inom Halmstads kommun.

Stående agenda

 1. Arrangörerna inleder och hälsar välkommen
 2. De fyra som arrangerat träffen ger en lite längre presentation (5-10 min) av sig själva och vad man jobbar med
 3. Presentation av deltagarna
 4. Nya medlemmar
 5. Övriga frågor
 6. Nästa möte
 7. Kvällens arrangemang

Comments are closed.