Träff 18 -sammanfattning

Nätverk för kvinnor i byggbranschen.

 Sammanfattning  träff nr 18

 

 

Datum och tid:                   2003-02-27, kl 18.00

Plats:                                   Slottet, Halmstad

 

1. Inledning
Camilla Tovstedt Fredblads Arkitekter och Sonja Bjärudd hälsade välkomna till dagens träff.
 
2. Presentation av de närvarande

Närvarande: Diana Avaso, Maria Bennet, Rebecca Bertilsson, Sonja Bjärudd, Ann-Charlott Castler, Ulrika Karlsson, Anna Kylmä, Jessica Kågefors, Gunilla Lindberg, Birgitta Mattsson, Ulrika Oskarsson, Bodil Sjögren, Camilla Tovstedt, Marinda Törnlycke.

 

3 Nya medlemmar

Margaretha Borgström lektor på Högskolans bygglinje, Ellika Stare som jobbar på White samt Anna Gunér WSP. Välkomna till nätverket.

 

4. Övriga frågor

 

5. Nästa möte

Nästa möte är en lunchträff som Sonja Bj och Maria B skall arrangera. Återkommer på mail om tid.

 

6. Dagens arrangemang Utställningen ”Ansiktet mot Nissan – förslag och idéer.

Under februari och mars pågår en utställning om rubr ämne arrangerad av Turistbyrån. Bakom utställningen står turistchefen Elenor Nilsson och stadsarkitekten Birgitta Mattsson. Utställningen finns på Slottet våningen ovanför Turistbyrån där vi träffades när mörkret föll.

 

Vi klev in ”I Halmstad” d v s stadskartan med Nissan i mitten täcker golvet och Birgitta inledde resan från Övraby till havet.

Slottsmöllans industriområde ligger på platsen för en gammal mölla en gammal kronokvarn. Både namnet Slottsmöllan och kvarndriften övertogs av ett företag som grundades redan 1823. Byggnaderna byggdes av tegel från det egna tegelbruket och som kraftkälla användes vattenfallen nedanför Övraby. Dagens byggnader är uppförda efter en förödande brand 1861. Många byggnader härstammar från 1860-1870-talet. Slottsmöllebron byggdes 1879. I dag är tegeltillverkningen nedlagd och nuvarande ägaren Sven Rautenberg bygger upp en modern kontors- och industrimiljö genom att anpassa de gamla lokalerna för nya verksamheter.  Området har fortfarande mycket stor potential och utrymme för ytterligare verksamheter och kanske även för bostäder i de gamla husen. Läget vid Nissan är mycket vackert.

Lite längre ner längs Nissan finns museet. Birgitta visade ett examensarbete från Chalmers innebärande ett nytt konstmuseum i en egen låg långsträckt byggnad mellan nuvarande museum och Nissan. En byggnad som inte konkurrerar med bef museums ”färdiga form” och som skulle kunna bli en verkligt fin plats och ett tillskott till promenaden längs stranden.

Sonja Bjärudd HFAB berättade om planeringen av Gamletull. Nordiska Filt flyttade sin verksamhet ut till flygfältet under åren 1989-1991. Ett konsortium köpte marken. 1993 stod det första kvarteret Jonglören klart. Fastighetskrisen medförde att inget mer byggdes under de kommande åren. 1996 övertog HFAB genom sitt dotterbolag KB Gamletull den obebyggda marken. KB Gamletulls uppgift är att i samverkan med Halmstads kommun ” förädla den attraktiva och centralt belägna marken på Gamletullsområdet, att ta initiativ till upprättande av detaljplan för området samt att avyttra mark till seriösa intressenter på ett sätt som främjar en god utveckling av stadsmiljön på lång sikt”. 1998 godkände fullmäktige ett planprogram för området och under de kommande åren har 3 kvarter sålts. HFAB har byggt 262 studentlägenheter i kv Jakten. Peab, Actica och SE-banken har tillsammans byggt en ny typ av äldreboende i kv Jorden en Boviva-anläggning. Äldreboendet innehåller 119 vanliga lägenheter och 70 lägenheter i vårdboende. I kvarteret finns en generös reception och många gemensamma utrymmen. JM bygger närmast Nissan totalt ca 120 bostadsrättslägenheter i 3 etapper.

Kring Nissan mellan Österbro och Järnvägsbron pågår ett ljusgestaltningsprojekt Den finske arkitekten Vesa Honkonens stämningsfulla nattbilder med underifrån belysta broar och ljussatta träd finns med på utställningen och är bara de värda ett besök.

Birgitta fortsatte över till Nissans västra sida och redovisade tankarna kring Hamngatan. Gatans norra del föreslås bli förändrad till gång- cykelstråk med aktiviteter i form av uteserveringar mm. Den nya gångbron över Nissan blir färdig under våren och då kommer man från östra sidan rakt upp till Storgatan med biografen och alla restaurangerna i Storgatans övre del.

Åter till den östra sidan där Birgitta visade den stora modellen på vårt nya stadsbibliotek. Vi fick frågan om vad vi trodde om platt tak med vegetation. Med hänsyn till den senaste årtiondens läckande platta tak, vågade väl ingen vara tvärsäker, men vi var överens om att det bör vara möjligt om man utför arbetet med noggrannhet och omsorg. Bygganden påbörjas i höst och skall invigas sommaren 2005.

För Tullkammarkajen och östra sidan finns förslag och framförallt mycket fina akvareller av Lars Nilsson White. Området är inte planerat men har otroligt fina förutsättningar att bli något extra i framtiden.

För västra sidan vid Dragvägen finns ett utkast till bostadsbebyggelse och en modell upprättad av Arkets arkitekter. HFAB som äger marken kommer att bygga på Gamletull innan det blir aktuellt att bygga på Söder.

Längre ner på Nissans västra sida finns modell över HSB:s förslag till ny bostadsbebyggelse vid det gamla Nissavarvet. Eftersom diskussionen om Hamnleden inte är slutförd, så ligger utbyggnader långt söderut längre fram i tiden.

 

Efter en mycket intressant föredragning avslutades kvällen med tapas på restaurangen i Drottning Kristina passagen. Gott och trevligt.

 

Ni som inte hade möjlighet att komma missade en fin och intressant kväll. Gå åtminstone och se utställningen som pågår mars ut. Samma öppettider som Turistbyrån.

 

Hälsningar

 

Camilla & Sonja

Ansvariga för följande träffar är:

träff nr   19    Sonja, Maria B                    Lunch mars

              20    Ulrika M, Maria B              Kväll april

              21    Ulrika M, Ulrika O             Lunch maj

Comments are closed.